Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen

Forskning mm

Här fyller vi på med forskning, kunskapsöversikter och rapporter som är relevanta

 

Krantz Ahlstrand, Evelina & Svahn, Sara: Föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse efter besök inom barnhälsovården. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan (2018)
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-5482&pid=diva2%3A1178143&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Evelina+Krantz&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
Magisteruppsats som undersöker föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse för barn efter besök/språkinformation inom barnhälsovården. Författarna har intervjuat föräldrar efter 10-månadersbesöket då läsning, information och samtal inom ramen för Region Jönköpings satsning Språklust. Frågor som ställdes till föräldrarna var t e x vilka läsvanor familjen hade med barnet före besöket, hur dessa har påverkats och om familjens biblioteksvanor påverkats av besöket.

Duursma, Augustyn och Zuckerman; Reading aloud to children: the evidence. Arch Dis Child Vol 93 No 7 July (2008)
http://www.reachoutandread.org/FileRepository/ReadingAloudtoChildren_ADC_July2008.pdf
(pdf,120 kB, öppnas i nytt fönster)
Forskningsöversikt i artikelform om hur en mängd forskning samstämmigt visar att högläsning med små barn stöder språkutveckling och andra litteracitetskompetenser och förbereder för läsinlärning.

Gilkerson, Richards och Topping; The impact of book reading in the early years on parent–child language interaction. Journal of Early Childhood Literacy Vol. 17 No 1 (2015)
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1468798415608907
(pdf, 420 kB, öppnas i nytt fönster)

Artikelförfattarna har i sin studie med 98 familjer med barn i åldern från 2 år och uppåt jämfört mängden av den vuxnes ordförråd, mängden av interaktion och dialog mellan barn-vuxen samt  mängden av barnets eget ordförråd under läsning jämfört med under resten av dagen. Studiens resultat visar att i lässtunden är föräldrar mer verbala och det finns en ökad dialog mellan barn och föräldrar än utanför bokstunden. Barnets ordförråd ligger på samma nivåer under och utanför bokstunden. Resultaten är samma oavsett familjernas utbildningsnivå. Forskarna fann också att de familjer som hade en bokstund tidigt på dagen i högre grad hade fler bokstunder under dagen.