Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen

Begrepp

Här reder vi ut mer eller mindre kända begrepp inom logopedi, läsforskning, språkutveckling mm. Prova att använda dem som sökord i google eller forskningsdatabaser. Du kommer bli förbryllad av resultatet!

 

Barnanpassat tal
kallas även baby talk, barntillvänt tal, motherese, mammiska, pappiska.
Det sätt som omgivningen anpassar sitt tal till barn. Det sker ofta automatiskt och kännetecknas av överdrivna variationer i melodin, långsammare tal med längre pauser, upprepning av meningsbärande ord, överdriven artikulation, högre tonhöjd. Finns i nästan alla kulturer. Inlärningen ökar om anpassningen är intonad på utvecklingsnivån.

 

Benämning
betyder att sätta ord på något. Vanligtvis avses att detta görs med verbalt tal, men kan även inbegripa användning av tecken eller grafisk symbol/bild. 

 

Dialogläsning
den läsning som inte är för barnet utan med barnet. Som är följsam och söker och tar vara på barnets intresse och tempo. Som väntar in och fångar upp interaktion och kommunikation genom ljud, ord och gester. Som bekräftar och anknyter till barnets vardag och begreppshorisont.

 

Flerspråkighet
innebär att leva i en icke enspråkig miljö och regelbundet exponeras för mer än ett språk. Barn med flera språk börjar inte prata senare än barn med ett språk.

 

Joint attention
är en engelsk term för delad, eller gemensam, uppmärksamhet. Den beskriver förmågan att ha en uppfattning om andras uppmärksamhet, exempelvis förstå vad någon annan pekar eller fokuserar blicken på. Ett barn som har uppnått ”joint attention” kan rikta sin uppmärksamhet mot ett föremål och därefter till den vuxne och sedan tillbaka till föremålet. På detta sätt har barnet och den vuxne en gemensam uppmärksamhet riktad mot föremålet. Denna förmåga är ett viktigt kommunikativt utvecklingssteg.
 

Literacy
har från början haft betydelsen läs- och skrivkunnighet men i olika kontexter fått en vidare betydelse.  Forskning har konstaterat att grunderna till läs- och skrivkunnighet börjar långt före avkodning. Mötet med läst text, böcker och tidiga språkliga och kognitiva förmågor ligger till grund för läs- och skrivkunnighet. (Scarborough 1998, Vellutino et al. 2004) Jämför med begreppet early childhood literacy.

 

Modersmål
kallas även hjärtespråk, hemspråk eller förstaspråk. Modersmål är det språk som föräldrarna talar till en och som man lärt sig som barn. Man kan ha flera modersmål om man lärt sig mer än ett språk på detta sätt, exempelvis om föräldrarna har olika modersmål.  


Språkstörning
innebär att språket inte utvecklas som förväntat hos ett barn. Graden av språkstörning kan variera, lika så hur språkstörningen tar sig i uttryck. Såväl barnets uttrycksförmåga som förståelse av språk kan vara påverkad.

 

TAKK
är en förkortning för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. TAKK innebär att du kompletterar det talade språket med tecken för att förtydliga det du säger. Du talar och tecknar alltså samtidigt. För den som lyssnar blir handrörelserna en förstärkning av de viktigaste orden. Det lilla barnet får i sin utveckling kontroll över händer och armar långt före läppar, tunga, stämband och lufttryck. Genom att teckna gör man det lättare för barnet att förstå, att bygga upp ordförrådet och framförallt att kommunicera. Sedan länge har familjer och pedagoger runt barn med språksvårigheter eller andra funktionsvariationer använt TAKK. Idag är det vanligt att man som familj eller förskola även använder TAKK med små barn som ett extra stöd i en normal språkutveckling. Inlärnings­processen förenklas av att barnet både får höra, se och teckna orden.